Omgevingswet en rondje Súdwest

Omgevingsvisie

Súdwest-Fryslân heeft alles wat je maar kunt wensen: prachtige steden, fijne dorpen, agrarische landschappen, veel water en een hechte mienskip. Het is een gezonde gemeente waar we met elkaar goed kunnen wonen, werken en recreëren. Hoe zorgen we ervoor dat we in 2040 nog steeds een gezonde en fijne gemeente zijn? Dit doen we samen met jullie, inwoners en ondernemers.

 

Omgevingswet en Omgevingsvisie
In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. In deze wet gaat het over minder regels en kortere procedures. Ook geeft de Omgevingswet meer de ruimte om samen met inwoners na te denken en plannen te maken over hoe onze leefomgeving er uit moet komen te zien. 
Eén van de instrumenten uit de wet is de Omgevingsvisie. Deze visie geeft een doorkijk naar de toekomst en is de kapstok voor de plannen die voor elk gebied opgesteld worden. Met deze visie stuurt de raad op de lange termijn. In de visie moeten we keuzes maken: niet alles kan immers binnen de beperkte ruimte die we hebben.
De gemeenteraad heeft de werkgroep Omgevingsvisie nadrukkelijk de opdracht gegeven zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij het opstellen van de Omgevingsvisie.

Een gezond Súdwest-Fryslân
De Omgevingswet en de Omgevingsvisie gaan over de fysieke ruimte. Maar de manier waarop we die ruimte inrichten heeft grote invloed op onze gezondheid. Een groene omgeving bevordert de gezondheid, maar de omgeving moet ook uitdagen om elkaar te ontmoeten en om te bewegen. Daarom is het thema gezondheid de rode draad voor de Omgevingsvisie.

Interne ronde
Om de Omgevingsvisie te maken heeft de gemeente een werkgroep ingesteld. De werkgroep is allereerst begonnen met een groot aantal gesprekken binnen het gemeentehuis. Landbouw, natuur, bodem/ondergrond, energie, klimaat gezondheid, en cultuurtoerisme… zo kwamen er verschillende grote thema’s voorbij.
We hebben ook een bijeenkomst georganiseerd met vertegenwoordigers van buurgemeenten en provincie en van organisaties als LTO, Natuurmonumenten, GGD, FUMO, Wetterskip en de Veiligheidsregio. Eén van de uitkomsten was dat partijen vinden dat de gemeente meer moet faciliteren i.p.v. regels opstellen, meer moet gaan meedenken over mogelijkheden en dat inwoners meer de ruimte moeten krijgen om samen plannen te ontwikkelen.

Rondje Súdwest
De afgelopen maanden zijn medewerkers en raadsleden van de gemeente op pad geweest om met inwoners te praten over de Omgevingsvisie. We hebben vijf bijeenkomsten georganiseerd, zijn twee dagen met een bus op stap geweest, we hebben vier gastlessen op diverse scholen gegeven en we hebben met een stand op de Heamielmarkt gestaan. Zo hebben we met veel inwoners van de gemeente kunnen praten over hun wensen, ideeën en klachten.
We hebben ongeveer 430 mensen gesproken, van plm. 10-90 jaar oud. Hoewel de ‘ouderen’ duidelijk in de meerderheid waren, hebben we met de lessen en de bustour de gemiddelde leeftijd toch nog wat naar beneden kunnen krijgen.
We zagen verschillen en overeenkomsten tussen dorpen en steden, tussen dorpen onderling en tussen de steden onderling. Verschillen in thema’s die in meer of mindere mate inwoners aanspreken, maar zeker ook dezelfde dilemma’s en spanningsvelden keerden steeds terug.

Het vervolg
Sommige  doelgroepen vragen nog extra aandacht, zoals de agrariërs en de ondernemers. Beide groepen zijn benaderd en uitgenodigd maar waren niet altijd aanwezig op de bijeenkomsten. We zijn aan het kijken of we rond oktober met onze landbouw een gesprek kunnen organiseren en we gaan ook aansluiten bij de bijeenkomsten die gericht zijn op ondernemers.
In onze Omgevingsvisie nemen we ook de uitkomsten van de Provinciale Omgevinsglabs mee, het bestuursakkoord met de Provincie en de Nationale Omgevingsvisie die de landelijke overheid heeft gepubliceerd.
Het streven is om in oktober/november de interne speerpunten/visies e.d. + de bouwstenen vanuit provincie en Rijk te koppelen aan de opbrengst uit de externe ronde. Ook gaan we met de raad over de opbrengsten in gesprek. Eind 2019 ligt er naar verwachting een eerste concept van onze dynamische Omgevingsvisie, welke we vervolgens nogmaals als toets willen bespreken met de mienskip.  

Voor vragen en opmerkingen hebben we een apart mailadres: congres@sudwestfryslan.nl

Gemeente Súdwest-Fryslân

 

Marktstraat 8

 

8601 CT Sneek

 

 

Telefoon: 14 0515

 

E-mail: info@sudwestfryslan.nl