Omgevingswet en rondje Súdwest

Uitwerking bijeenkomst Sneek (3 juni)

Priscilla Klock July 05, 2019 752 keer bekeken 0 comments

Tijdens de avondbijeenkomst spraken we met jullie over de thema's gezondheid, klimaat & duurzaamheid, landbouw & natuur, leefbare en vitale wijken en toerisme, vrije tijd en erfgoed. Ben je benieuwd naar de uitkomsten? Lees dan verder.

Gezondheid
Wonen

 • Meer passende woonvormen (zoals kangoeroewoningen en kleinschalige woonvormen met diverse (zorg)voorzieningen).
 • Betaalbare woningen zoals tiny-houses of hofjewonen (met als doel ook het vergroten van je netwerk, tegengaan eenzaamheid en zorg voor elkaar).

Luchtkwaliteit

 • Rookvrije omgeving (bijvoorbeeld bij sportvoorzieningen van kinderen).
 • Balans tussen vrijheid vervoer en lucht- en leefkwaliteit in de woonomgeving.

Zorg en onderwijs

 • Er is tijd en ruimte voor elkaar om ook voor elkaar te zorgen.
 • Menselijke maat.
 • 1 contactpersoon vanuit de gemeente.
 • Anderhalvelijns-zorg. De zorg dichter bij de mensen brengen.
 • Vergrijzing zorgt ervoor dat in 2040 nog meer ouderen zullen zijn. Langer thuis wonen gaat niet meer en dan? Goede beschikbaarheid van verzorgingstehuizen. Ook zal het aantal mensen met dementie stijgen. Ook goede passende zorg hiervoor in de toekomst.
 • Goede en betaalbare kinderopvang voor de leeftijd 0-12 jaar (bij elkaar). Kindcentra.
 • Inzetten op gezonde jeugd: via scholen (kindcentra) en ouders.

Fysieke gezonde leefomgeving

 • Sport en bewegen in de openbare ruimte.
 • Stimuleren van fietsen door veilige en goede fietsvoorzieningen (auto te gast)
 • Geen zendmasten meer.
 • Meer parken in Súdwest-Fryslân.

Wat er is nodig om daar samen te komen? Wat zijn zorgpunten? Aandachtspunten?

 • Men maakt zich voor de toekomst zorgen over de financiële ruimte (betaalbaarheid van zorg in 2040). Persoonlijke financiële ruimte heeft impact op gezondheid. Aanpak van armoede.
 • Pak voor het creëren van passende woonvormen kansen, zoals het herbestemmen van oudere gebouwen.
 • Hoe ga je om met het verbeteren van de luchtkwaliteit? Misschien door meer in goede en veilige fietsroutes te investeren? Minder gebruik auto’s stimuleren?
 • Verschillende generaties geven verschillende visies op gewenste contactvormen (digitaal vs persoonlijk contact).

 

Klimaat en duurzaamheid
Het beeld in 2040 en de wens voor de toekomst

 • Van gasfornuis naar elektrisch koken.
 • Er is een fonds voor lagere inkomens om duurzame maatregelen betaalbaar te maken.
 • Woonlasten en energierekening totaal gelijk of zelfs nog voordeel.
 • Meer groen, minder steen.
 • We hebben te maken met veel neerslag in een korte periode.
 • Er zijn meer fietssnelwegen. Werk is gemakkelijk bereikbaar en ook aantrekkelijk met het OV en/of de fiets.
 • In 2040 leven we samen in goede harmonie.
 • Geen containers meer aan de weg in 2040.

 Hoe komen we daar samen? Wat zijn aandachtspunten?

 • Hoe zit het met waterstof?
 • Hoe duurzaam zijn eigenlijk de elektrische auto’s? Bijvoorbeeld op gebied van produceren onderdelen?
 • Blijf steeds de boodschap herhalen en zet in op bewustwording.
 • Betaalbaarheid van duurzame maatregelen is een grote zorg. Een mogelijke oplossing/idee is om de inkomsten uit het windpark op het IJsselmeer in een pot te doen en in te zetten voor inwoners om duurzame maatregelen te kunnen betalen.
 • Hoe betrek je de jeugd bij het mooi en duurzaam houden van de omgeving? Misschien via een enquête onder de jeugd of via een game?
 •  ‘Slimme’ inwoners en ondernemers bij elkaar brengen als een soort werkgroep (denktank) om samen naar alternatieve vormen van energieopwekking te kijken. Zon en wind is onvoldoende.
 • Betalen voor grofvuil: circulaire economische gedachte? Risico is wel dat men het afval in de natuur dumpt.
 • Het is een fijne gedachte dat we samenwerken met het Wetterskip en Provincie om de effecten van klimaatveranderingen aan te pakken (zoals wateroverlast).
 • Geen eigen tuinen? En dan het onderhoud door Empatec laten vervullen?
 • Operatie Steenbreek om meer groen in de steden te krijgen.

Klimaatverandering blijkt een lastig onderwerp te zijn. Jaarlijks zijn er tal van effecten zichtbaar, waar we zelf weinig tot niet bij stilstaan. Hierbij gaat het ook om positieve effecten. Ook termen zoals hittestress zijn lastig te bevatten.

Landbouw en natuur

 • Landbouw in ontwikkelrichting geduwd (o.a. banken, accountancy). Gestimuleerd om te groeien. Daardoor aanzienlijke schaalvergroting (bijv. rond Abbega in afgelopen 4 jaren); investeringen moeten worden terugverdiend.
 • Hoe valt schaalvergroting te doorbreken? Ook rol voor consument (anders kiezen). Boeren/­boerensector is daarbij wel een stevig machtsblok. “We” verdienen er ook aan.
 • Boeren verdienen ook waarderen. Ze moeten werken met heel veel regels, die ook vaak veranderen. Ze zitten zelf ook vaak nog in de hoek van “iedereen is tegen ons”. Oppassen dat we “met elkaar werken” en niet “tegen elkaar”
 • In agrarische sector ondernemerschap terugbrengen (relatie boer-consument). Ook meer multifunctionele landbouw (bijv. recreatie, terras). Wel oppassen; bijv. enkele recente negatieve ontwikkelingen bij zorgboerderijen
 • Agrarische gronden. Belang van verpachting, waardoor andere werkwijze mogelijk wordt.
 • Rol overheden. Pleidooi om deels ook in te grijpen in structuur en aanpak. Bijv.:
 • Ruilgrond
 • Boeren compenseren
 • Boeren bescherming bieden (bijv. consistente regelgeving)
 • Meer inzetten op kringlooplandbouw: je kunt je daar als gemeente ook mee onderscheiden. Door bijv. ook meer nadrukkelijk een halt toe te roepen aan schaalvergroting.
 • Zonnepanelen op het platteland? Pleidooi om toch vooral energie op te wekken op de daken
 • Zet in op belang kennis/onderwijs/kennisinstellingen. Kansen voor innovatieve markten.
 • Biodiversiteit in de stad. Heeft meer aandacht nodig. Biodiversiteit is tegenwoordig soms groter in de stad dan op het platteland. Waardering voor toename bloemrijke bermen door aangepast maaibeleid. Hier liggen nog meer kansen.
 •  In de stad meer ruimte voor tuintjes in de stad, zoals kleine moestuintjes.
 •  Teveel “alles in de tegels”. Meer ruimte voor groen. Actie Steenbreek: een goed initiatief, maar eigenlijk ook “te gek voor woorden”. Eerst alles “verstenen” en dan geld geven om dat weer “te vergroenen”
 • Iepen Mienskipfûns (provincie) en Kernenfonds (gemeente) geven ruimte voor kleinschalige initiatieven. Contacten kunnen lopen via de gemeentelijke wijk- en dorpscoördinatoren
 • Er moet ook ruimte zijn voor volkstuinencomplexen
 • Bijv. mogelijkheden voor stadslandbouw in Tinga?
 • Misschien ook wilder denken.
 • Tuinen op daken in de stad (verticale landbouw). Concurreert mogelijk wel met energievraagstuk, bijv. zonnepanelen. Maar niet alle daken, of delen van daken zijn, geschikt voor zonnepanelen. Bij de bouw van woningen kun je hier creatief over nadenken.
 • Ook kort aan de orde:
  -  Kweekvlees. Dan eerst liever minder vlees eten of vleesvervangers
  - Algenkwekerij/zeewier. Deze alternatieve mogelijkheden kunnen een goede aanvulling zijn

Leefbare en vitale dorpen/ steden/ wijken

Wonen

 • Ontwikkelen van een Ecowijk: zelfvoorzienende woningen (natuurlijk materiaal) met een eigen moestuin. Men bepaalt dan bijvoorbeeld zelf welke woonvormen er moeten komen, wat er nodig is.
 • Een mix van woningen, waaronder kangoeroewoningen.
 • Als ouderen zelfstandig en betaalbaar bij elkaar kunnen wonen, bijvoorbeeld in de vorm van een woongroep/soort hofje.

Werken

 • Bedrijvigheid in Sneek en SWF breed. Passend bij de aard en eigenheid van Friesland: High tech en onderwijs passend bij deze bedrijvigheid.
 • Geconcentreerde winkelbestanden (kracht van het centrum van Sneek benutten: de beleving en de verscheidenheid).
 • Geen losse industrieterreinen bij de kernen.
 • Er is werk voor iedereen. We bieden ruimte aan alle soorten werk.

Zorg

 • Overheid moet meer faciliterend optreden voor de zorg voor ouderen. Zo moet mantelzorg meer mogelijk worden gemaakt.
 • Minder individualisering in 2040.
 • Gezondheidsrisico’s van nieuwe technologieën moeten worden onderzocht en opgelost. Bijvoorbeeld rondom industrieterreinen.
 • Betaald ouderschapsverlof moet een vrije keuze zijn.

Ontmoeten/voorzieningen

 • Voorzieningen zoals ontmoetingsplekken zijn erg belangrijk.
 • Inzetten op behoud vrijwilligers (vergoeding), bijvoorbeeld voor het voortbestaan van wijkverenigingen.
 • Meer voorzieningen voor jongeren.
 • Betaalbare voorzieningen voor kinderopvang.

Vervoer, bereikbaarheid en infrastructuur

 • Zelfrijdende auto’s in 2040.

Groen en duurzaamheid

 • Openbare ruimte: een nette en groene leefomgeving in 2040.
 • Minder afval in 2040. We hebben herbruikbare artikelen/verpakkingsmateriaal.
 • Stadslandbouw ontwikkelen.

Recreëren, toerisme, vrije tijd en erfgoed
Een aantal punten voor 2040:

 • Súdwest-Fryslân staat op de kaart: zowel de toerist als de eigen inwoner kent haar materiele en immateriële erfgoed. Dit is goed ontsloten. Dan is het niet meer versnipperd, integraal ingestoken en dus goed vindbaar. Ook bij een museum in Hindeloopen word ik gewezen op de vele andere dingen in de gemeente.
 • Historische kernen zijn en blijven vrij van zonnepanelen e.d.
 • We hebben ons breder uitgedragen dan enkel een watersportgemeente, we zijn veel meer dan dit, hebben veel meer te bieden.
 • We trekken ook vooral de rustzoekende, culturele en duurzame toerist.

Wat is nodig? Wat zijn aandachtspunten?

 • Maak van Súdwest-Fryslâneen sterk merk. Ontsluit onze kracht veel beter, voor zowel toeristen als onze eigen inwoners. We weten lang niet wat er allemaal is. Verwijs de toerist en inwoner ook goed door richting bezienswaardigheden en arrangementen. Maak meer en beter reclame, via bijvoorbeeld sociale media.
 • De weinige stranden moet je goed beheren: voorzieningen in stand houden, een stadsstrand creëren en meer zwembaden in de openlucht stimuleren.
 • Niet teveel recreatieve bewoning in kernen om leefbaarheid in kernen te behouden.
 • Erfgoed duurzaam beheren, eenduidig erfgoedbeleid, niet enkel de focus op een paar kernen, maar totaal SWF. Er is teveel versnippering nu.
 • Verschillende invalshoeken aanboren en niet alleen ons vele water.
 • Onze gemeente is ook aantrekkelijk voor fietsers en wandelaars: zorg dus ook voor goede infrastructuur en ontsluit dit ook.
 • Het gaat niet alleen om materieel erfgoed, maar ook om het immateriële (taal, cultuur etc.). Dit moet je ook veilig stellen.
 • In het kader van duurzaamheid: geen onnodige terrasverwarming.
 • Windmolens en zonnepanelen zijn een noodzakelijk kwaad, maar is hier in Sneek noch bij de mensen van buiten de stad niet een erg grote zorg . Kijk vooral wat er op daken mogelijk is. Belangrijk is om historische kernen vrij te houden van zonnepanelen!
 • Reguleer accommodaties: geen ‘wildgroei’ , maar goede inpassing.
 • Reguleer de uitbreiding van toeristentrekkers om de leefbaarheid in de kernen te behouden.
 • Meer richten op de culturele en rustzoekende toerist. Minder op het massale, de typische Sneekweek festivalganger. Er komen ook steeds meer culturele festivals, waar toch een wat andere publiek op afkomt. Festivals zelf mogen ook wel minder overdadig. Sneekweek is bijvoorbeeld erg lang en geeft ook veel geluidsoverlast aan omwonenden. Rust is een kernkwaliteit van SWF.
 • Bescherm het landschap en voorkom volbouwen.
 • Zorg in de kernen voor goed beheer openbare voorzieningen (zoals toiletten, zwembaden etc.).

0  Comments

Adres

Gemeente Súdwest-Fryslân
Marktstraat 8
8601 CT Sneek

Contact

Telefoon: 14 0515
E-mail: info@sudwestfryslan.nl

 

 

 

Cookie settings