Omgevingswet en rondje Súdwest

Uitwerking bijeenkomst Scharnegoutum (28 mei 2019)

Priscilla Klock July 01, 2019 403 keer bekeken 0 comments

Op 28 mei gingen we in gesprek met de inwoners uit en rond Scharnegoutum. Wil je weten wat we die avond hebben besrproken? Lees dan verder voor de uitkomsten per thema.

Duurzaamheid en klimaat

Hoe zorgen we ervoor dat we in 2035-2040 de klimaatveranderingen aan kunnen? En hoe staan we ervoor op gebied van de duurzaamheidsopgaven? Wat is ervoor nodig om in 2040 ondanks deze grote ontwikkelingen goed te kunnen leven, wonen, en vertoeven in Scharnegoutum (en de gemeente)?

 • Meer bewustwording creëren over klimaatverandering en duurzaamheid bij het individu.
 • Experts samenbrengen in de Mienskip om gezamenlijk de veranderingen te bespreken en voor draagbare oplossingen te zorgen.
 • Samenwerken als kleine dorpen in verband met het verkrijgen van subsidies voor leefbaarheid en energie.
 • Meer groen in de tuin, om meer water te kunnen vasthouden.
 • Een stap terug doen in comfort, om energie te besparen en de aarde te ontzien.
 • Gebruik maken van alternatieve energiebronnen (zonneparken, dorpsmolens, Mienskipsenergie, een buurtauto/gezamenlijke leenauto). (Lokale) energiecoöperaties kunnen daarmee helpen. Dorpsmolens mogen niet te dicht bij een kern om geluidsoverlast of last van slagschaduw te voorkomen.
 • Hoe gaan we eigenlijk om met monumentale panden? Aan de ene kant: hoe gaan we die verduurzamen zonder dat we de karakteristieke elementen van het erfgoed beschadigen/wegnemen, maar aan de andere kant: de verduurzaming is nodig om de panden financieel bewoonbaar te houden (energierekening wordt hoger dan hypotheeklast).
 • Lasten eerlijk verdelen. Combinaties zoeken en mogelijk maken. Regelgeving flexibeler maken/houden.
 • De pijn van de boeren wordt gevoeld. Inwoners beseffen zich dat boeren vastzitten in het systeem van investeringsfinanciering en de prijs voor hun product.

De hoofdpunten omtrent dit thema betreffen ‘samenwerking’, ‘landbouw en boeren’ en ‘energie’. In alle drie de gevallen ligt de oplossing/ de kern bij de samenwerking tussen dorpen onderling. Zo zouden de dorpen samen een plan kunnen maken om van het gas af te gaan. Ook samen inkopen regelen. Hierdoor kan worden ingezet op verdeling van de lasten in plaats van het verlichten van de lasten. Belangrijk is om dergelijke grote vraagstukken gebiedsgericht op en aan te pakken en dus ook de gebiedseigene kenmerken in acht te houden.  Ook is besproken of de warmtevraag niet belangrijker is dan de energievraag. Conclusie was dat men zich onvoldoende bewust is van de hoeveelheid energie en warmte dat we nodig (gaan) hebben.

 • leefbare, gezonde en vitale dorpen en wijken

Een leefbaar, gezond en vitaal dorp / stad / wijk  in 2040: wat betekent dat en hoe zorgen we er met z’n allen voor dat we hier komen? Wat zijn zorgen of aandachtspunten? Welke keuzes willen en moeten we maken?

 • Verlichting fietspaden moet (maar mag ook anders (bijv. op de grond en duurzaam).
 • Betaalbaar wonen voor starters.
 • Kleinere hofjes.
 • Aanleg glasvezel.
 • Steeds meer mensen werken thuis. Zijn er dan nog wel bedrijven en winkels nodig? Veel zal op afstand, digitaal, plaatsvinden.
 • In hoeverre vindt de jeugd het erg om in de toekomst te moeten reizen voor werk en studie?
 • Geen windmolens, zonnepanelen kunnen wel. We willen ons uitzicht behouden.
 • Dorpstuinen -Sport-/speelvoorzieningen
 • Behoud van dorps-/buurthuizen. Is dit ook belangrijk voor de jeugd? Bestaan is afhankelijk van vrijwilligers.
 • Basisschool in de buurt
 • Aandacht voor gemengde groep bewoners (behoud oud en (zeer) jong)

Duidelijk werd dat er met dergelijke bijeenkomsten veelal met een ‘oudere’ inwonerdoelgroep wordt gesproken. De jeugd is ondervertegenwoordigd, terwijl juist een belangrijke rol spelen in de totstandkoming van en het leven in de toekomst van SWF in 2040. Nu wordt er vooral over hun toekomst gepraat, en niet met hen over hun eigen toekomst. Ook is aangegeven dat er behoefte is aan meer diversiteit in woonvormen. Hierover praat de mienskip graag mee met de gemeente en corporaties. Ook is het belang van vrijwilligers en daarmee het behoud van dorpshuizen duidelijk naar voren gekomen. Multifunctionele centra, met verschillende voorzieningen erin (BSO/Creche/Huisarts/multicultureel mag samengaan). Twee sporen zijn op het gebied van voorzieningen van belang: voldoende voorzieningen voor ouderen in de regio en voorzieningen voor de jeugd om hen in de dorpen te houden/naartoe te trekken. Buurtbus met vrijwilligers?

Op de vraag: welke keuzes mogen en willen we kunnen maken om onze behoeften voor de toekomst waar te maken, kwam als antwoord dat we bijvoorbeeld best een monumentaal pand zoals een oude boerderij mogen ‘slopen’ als we daarmee een passende woonvorm kunnen creëren waar vraag naar is. Keuzes durven maken. Dit geldt ook voor de vraag (vanuit bijv. de tafel van duurzaamheid): mogen we ons ‘erfgoed’ aantasten door het plaatsen van zonnepanelen op een kerk? Met daarmee de kwestie: geld voor een vitale samenleving vs. bijv. geld voor kerken. We kijken ook teveel naar wat op dit moment nodig is en spelen daarmee te weinig in op de lange termijn (bijv. t.a.v. woningen).

Deelnemende partijen (woningbouwcorporatie, grondeigenaar, gemeente, Arriva)

0  Comments

Adres

Gemeente Súdwest-Fryslân
Marktstraat 8
8601 CT Sneek

Contact

Telefoon: 14 0515
E-mail: info@sudwestfryslan.nl

 

 

 

Cookie settings